Ana sayfa / Bilirkişilik / Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu 2019 Başvurularını Sonuçlandırdı.

Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu 2019 Başvurularını Sonuçlandırdı.

Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu 2019 yılı için bilirkişi başvurusunda bulunan adayların başvuru sonuçlarını değerlendirdi. Kabul ve ret alan kişilerin isim listesi ilanda verildi.


2019 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI
KABUL VE RED EDİLENLER İLE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU
            1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca, bilirkişiliğe ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermesine dair Kurulumuzun görevi doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için, Kurulumuzun internet sitesinde ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının internet sitesinde 04/10/2018 tarihinde  yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05 Kasım – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında  e-devlet sistemi uyap bilirkişi portalı üzerinden, elektronik imza (e-imza) veya mobil imza (m-imza) ile bilirkişilik başvuruları alınmıştır. 
            2. Bilirkişilik Daire Başkanlığı, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6/2a-b maddesinin kendisine verdiği yetki kapsamında duyuruda ve ekinde yer alan, Ek-1 ve Ek-2’de, Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları başlıklı çalışmada, bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanları ile alım şartlarını belirlemiş ve ilan etmiş, Bölge Kurulumuz başvuruları Bilirkişilik Kanunu ve Yönetmeliği, ilan ve eklerine göre değerlendirmiştir.
            3. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler, başvuru şekli ve usulü, istenilen belgelerin tamam olup olmadığı ve esas yönünden; 6754 S.K.’un 10. Maddesinde aranan şartlar ile Daire Başkanlığının 04/10/2018 tarihli ilanı ve devamındaki  Ek-1’de yer alan temel uzmanlık alanları için Ek-2’de  aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktalarında toplanmıştır .
            4. Bilindiği gibi, aranan belgeleri  ve başvuru usulü konusunda eksiği olanlarla ilgili Kurulumuzca 18/12/2018 tarihinde internet sitemizde tebliğ mahiyetinde ilana çıkılmış, e-devlet üzerinden tamamlamak üzere Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42/2 maddesine göre 15 günlük kesin süre verilmiş, kesin sürede eksiğini tamamlayanların başvuruları usül ve esas yönünden irdelenmiş, kesin sürede eksiğini tamamlamayanların başvuruları Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42/4 maddesi gereğince reddedilmiş, eksiğini 15 günlük kesin süreden sonra tamamlayanlar ile e-devlet üzerinden göndermeyip fiziken gönderenlerin bu konudaki talepleri dikkate alınmamıştır.
            5. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10/1-b maddesine 23/6/2017-691 s. KHK/10. md ile eklenen terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak koşulu yönünden; Başvuru ve değerlendirme sürelerinin kısalığı ve bu konuda yazılan müzekkerelere geç cevap verilmesi nedeniyle alım aşamasında detaylı araştırma yapılamamış, sadece sabıka kaydı incelemesiyle yetinilmiş, kabul listesinde yer alanlar  yönünden bu konudaki detaylı araştırmanın  ilanından sonra yapılması kararlaştırılmıştır. Yapılacak araştırma sonucu terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı saptananlar listeden ve sicilden çıkarılacaktır.
            6. Yapılan Bilirkişilik başvuruları Kurulumuzun Toplantılarında peyderpey görüşülüp karara bağlanmış;
            a– Bilirkişilik başvuru  formunu e-imza/m-imza ile usule uygun imzalayıp dolduran ve  istenilen belgeleri eksiksiz olarak e-devletten gönderenlerin başvuruları, 6754 Bilirkişilik Kanunun 10. Maddesi, Bilirkişilik Daire başkanlığının 04/10/2018 tarihli ilanı, ilan Ek-1’de belirtilen ve ilgililerce seçilen dal ve alt dallardan  Ek-2’de aranan şartları taşıdığı kanaatine varılanlar kabul edilmiş ve iş bu ilanın ekinde KABUL LİSTESİ olarak gösterilmiş, kabul listesinde olan ilgililerce istenen ama listede yer almayan dal va alt dallar, aranan şartları taşımadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.
            b- Bilirkişilik  için başvuru formunu e-imza/m-imza ile usule uygun imzalayıp dolduran ve  istenilen belgeleri eksiksiz olarak e-devletten gönderipte 6754 Bilirkişilik Kanunun 10. Maddesi, Bilirkişilik Daire başkanlığının 04/10/2018 tarihli ilanı, ilan Ek-1’de belirtilen ve seçilen dal ve alt dallar için Ek-2’de aranan şartları taşımadığı kanaatine varılan ilgililerin, başvuru formunu e-imza/m-imza ile imzalamayan ilgililerin, başvuru formuna gereken belgeleri eklemeyen ve ilana rağmen tamamlamayan ya da süre geçtikten sonra tamamlayan ilgililerin talepleri reddedilmiş ve iş bu ilanın ekinde RED LİSTESİ olarak gösterilmiştir.
            7. Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca başvuruları tamamen ya da kısmen reddedilenlere ilişkin işbu listelerin  ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir. Başvuruları tamamen yada alt dal talepleri kısmen reddedilenler 6754 S.K.’un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ (ilan) tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren Adana Bilirkişilik Bölge Kuruluna,e-devlet üzerinden,e-imza/m-imza ile itirazda bulunabilirler.        

http://www.adanabbk.adalet.gov.tr/sayfalar/2019ilan.html

Yeminler 16 ve 16 Ocak tarihlerinde yapılacağı bilgisi ilanda yer almaktadır.

Kaynak: http://www.adanabbk.adalet.gov.tr/sayfalar/2019ilan.html

Yazar admin

Check Also

İstanbul Bölge Bilirkişilik Kurulu eksik Evrak Listesi Yayımlandı

2019 Yılı Bilirkişi listesine girmek isteyenlerin başvurularında eksik olan evraklar İstanbul Bölge Bilirkişilik kurulu tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir